Monday, 20 May 2013

contempo 2013 - 20 may


contempo 2013 - 20 май понеделник / 20 may monday 

ПРОЖЕКЦИИ - ПЪРФОРМАНС |  PROJECTIONS - PERFORMANCES 
начало | start                                                       20:00 - 23:00sofia underground 1997-2003 презентация на sofia underground international performance art festival -yvesО (studio dauhaus) - аудио пърформанс - vjunk (финландия) -live visuals // sofia underground 1997-2003 - presentation of sofia underground international performance art festival - yvesО (studio dauhaus) - audio performance - vjunk (fi) - live visuals

контемпорари спейс - марко балабанов 21 st 
contemporary space - 21 marko balabanov >> facebook.com/contemporaryspace

за фестивала:
Фестивалът на пърформанса Sofia Underground e основан през март 1997 г. от художествения критик Руен Руенов (1958-2011) като отговор на политическата ситуация в България в посока на нейното художествено овладяване. Давах си сметка, пише Руен в увода към каталога към фестивала, че при изграждането на новата парадигма на визуалното има вакуум на отговорно поведение към идеята за изкуство. Изпитвах
непоносимост от усещането, че всичко клони отново към кавалетност и декоративност (така характерни за българското изкуство), лишени от каквито и да е социални проекции, евристични усилия и отваряне на сетивата към съвременността.

Първото издание на фестивала се провежда на 27 май същата година в подземията на Националния дворец на културата в София и представените пърформанси имат преди всичко политически характер. До 2000 г. са проведени 4 фестивала, в които участват на практика всички активистки настроени художници от така нареченото второ неоконцептуално поколение, както и някои ветерани от периода на възникването
на съвременното изкуство в България: РАССИМ, Косьо Минчев, Дан Тенев, Борис и Габриела Сергинови, Сашо Стоицов, Боряна Росса, Цветан Кръстев, Надежда Олег Ляхова, Даниела Костова, Маран Гозов (Цветан Марангозов), Свилен Стефанов, Димитър Грозданов, Илиян Лалев, Димитър Яранов и мн. др., също така експериментиращи музиканти (Limbourg Brothers, ОМ, Бобо, Тошо и Табаков...), писатели (Йордан Ефтимов, Боби Роканов, Лъчо Лозанов и др.)

В периода 2001-2003 г. фестивалът променя тактиката си и излиза в публични градски пространства: улици, площади, подлези и т.н. Осъществяват се няколко технически сложни и мащабни акции с участието на известни имена като Венцеслав Костов, Димитър Г. Димитров, Богдан Александров, експериментиращи поети и др.

През годините Sofia Underground е представян с фокументация на Биеналето в Кайро (2001), в галерии и клубове в Лондон (2002), Париж (2004), Ню Йорк (2010), Берлин (2011), Русе – с обширна изложба в Дом Канети (2012)
>>презентация на Иво Иванов, съорганизатор на Sofia Underground

performances :
audio performance by YvesО (Studio Dauhaus) 

(en) about the festival

Festival performances Sofia Underground e founded in March 1997 by art critic Ruenov Rouen (1958-2011) in response to the political situation in Bulgaria in the direction of its artistic mastery. Realizing wrote Rouen
in the introduction to the catalog at the festival that the construction of the new paradigm
visual a vacuum of responsible behavior towards the idea of art. I felt intolerance of feeling that all branches back to kavaletnost and decorative (Typical for the Bulgarian art) devoid of any social projections heuristic efforts and open your senses to the present.

The first festival was held on 27 May of the same year in the dungeons National Palace of Culture in Sofia and performances are presented primarily political. Until 2000 it held 4 festival in which participate in practice all activist artists from the so-called neokontseptualno second generation, and some veterans from the period when
of contemporary art in Bulgaria: RASSIM, Kosyo Minchev, Dan Standings, Boris Gabriela Serginov, artist has been Boryana Rossa Tsvetan Krastev, Nadezhda Oleg Lyahova, Daniela Kostova, Maran Gozov (color Marangozov) Svilen Stefanov, Dimitar Grozdanoff Ilian Lalev Dimitar Yaranov and many others. etc.. also experimenting
musicians (Limbourg Brothers, OM, Bobo, and Tosho Tabakov ...), writers (Jordan Eftimov,
Bobby Rokanov, Lucho Lozanov, etc.).

In the period 2001-2003 the festival changed its tactics and out in public urban spaces: streets, squares, subways, etc. Executed several technically complex and large-scale campaigns with the participation of well-known names such as Wenceslas Kostov, Dimitar Dimitrov, Bogdan Alexandrov experimental poets and others.

Over the years the Sofia Underground is represented with a fokumentatsiya Biennale Cairo (2001), in galleries and clubs in London (2002), Paris (2004), New York (2010), Berlin (2011), Ruse - a vast exhibition Canetti (2012).
>>presentation by Ivo Ivanov - co-organiser of  Sofia Underground

performances :
audio performance by YvesО (Studio Dauhaus) live visuals by Vjunk (Helsinki- Istanbul ) http://vimeo.com/vjunk  


Sunday, 19 May 2013

contempo 2013 - 19 may

19 май неделя / 19 may sunday 
изложби | exhibitions вернисаж /opening 18:30- 20:30
************************************************
градска художествена галерия „борис георгиев” - л.каравелов 1

city art gallery boris georgiev - 1 luben karavelov st 
даниел кьотер (германия ) - констанц фишбек (германия) - stage theatre - видео инсталация


water - мария панайотова -оли виртаперко (финландия)- мултимедийна инсталация 


самуил стоянов - обекти- живопис - видео

кремена цанкова-кинетична скулптура- обекти

станислав беловски- живопис

люба халева - обекти

доника кирова-живопис


zoom in/zoom out проект | куратор-красимир русевучастват: биляна рубинова-владимир иванов -даниел димитров - иво бистрички- надежда олег ляхова - красимир русев - пламен соломонски (българия/италия) - румен богданов -теодор лихо

(en)
19 may /sunday  exhibitions | opening 18:30- 20:30 | city art gallery boris georgiev - 1 luben karavelov st 


daniel kotter (de) - constanze fischbeck(de) -state-theatre - video installation


water project - maria panayotova -olli virtaperko (fi) - multimedia installation 

samuil stoyanov - objects- painting-video

kremena tzankova - kinetic sculpture-objects 

luba haleva- objects

stanislav belovski- painting


donika kirova-painting

zoom in/zoom out - project 

curator krassimir rousev - participated -biliana rubinova- vladimir ivanov- daniel dimitrov- ivo bistrichki- krassimir rousev- martina karaivanova- nadejda oleg liahova- plamen solomonski (bg/it) - rumen bogdanov - theodor liho

ПРОЖЕКЦИИ - ПЪРФОРМАНС | PROJECTIONS- PERFORMANCES начало |start 21:00 - 00:00
****************************************** 
ла плая -южен плаж // la playa -south beach>> facebook.com/laplayavarnaфред л`епее (швейцария) - димитра полиополу (гърция) филми -
fred l`epee (switzerland) - dimitra pouliopoulou (greece)- films 
marcon - performance 

daniel kötter (de) / даниел кьотер (германия) - stage theater- video installation / видео инсталация

contempo 2013 presents 
daniel kötter (de) / даниел кьотер (германия) - stage theater - video installation / видео инсталация
 вернисаж /opening : 19.05. -  18:30- 20:30
градска художествена галерия „борис георгиев” - л.каравелов 1
city art gallery boris georgiev - 1 luben karavelov st
duration: 19 may - 16 june 2013 Daniel Kötter (Germany) - Bühne - HD, 2012, 17'59"
Даниел Кьотер (Германия ) - Bühne - HD, 2012, 17'59"
about:
Daniel Kötter’s most recent film “Bühne” examines a moment of fundamental change in the understanding of public space in post-communist Bulgaria. The Palace for Sports and Culture in the Bulgarian Black Sea coastal town Varna was built as a prestige project of modernist architecture for the communist understanding of theatre and sport. While no changes were made to the interior design since its opening 1968, every week the main hall changes its architectural and social function. 
The film stages the “theatre” itself, not as yet another art form (with its specific institutional conditions, market rules and local aesthetic and historic limitations), but as a name for the allegoric space of encounter.
“Bühne” is related to a larger body of video works on the transformation of space and place of cultural production that Kötter has been producing since 2008: “state-theatre: LAGOS/TEHRAN/BERLIN/DETROIT/BEIRUT/MÖNCHENGLADBACH” (in collaboration with Constanze Fischbeck, 2008-2014) deals with the transformation of theatre architecture; the series “Frame-Analysis” (ongoing) stages the conditions of cultural production as “theatre” itself.

Daniel Kötter (Germany) - Constanze Fischbeck (Germany) - state-theatre #1: Lagos - 24`
Даниел Кьотер (Германия ) - Констанц Фишбек (Германия) - регионален театър #1:Лагос - 24`

The word 'theatre' (theatron in greek) refers first and foremost to the place and architecture of a performance, rather than to what is being performed. Even after centuries, a theatre’s architecture represents the visual order from which it emerged: the possibilities for artistic production are historically conditioned. The geometrical space of architecture is pitted against the anthropological space of its use.1st case study: LAGOS
The National Theatre of Nigeria in Lagos was built for the second World Black and African Festival of Arts and Culture (FESTAC) in 1976.
It is the only state-subsidized theatre in Nigeria.
While its smaller halls are occasionally used for theatre performances, banquets and weddings, the 5000-seat main hall has been deserted since the early 1990s.
A reopening was scheduled for 2010 but 
postponed indefinitely after a series of changes in direction.

counter shot: The Bariga Arts Center was founded in 2009 in a Lagosian slum by choreographer and Nollywood actor Segun Adefila, after the rent free agreement between his company Crown Troupe of Africe and the National Theatre of Nigeria had been revoked. 

short about the authors:
Daniel Kötter (1975, Berlin ) is a director and video artist with a particular interest in multi-channel video installations and alternative concert formats.
He is co-director of the Institute of Artistic Research, Berlin.
He has studied at Humboldt Universität Berlin, GER, lives and works in Berlin, GER
Exhibitions [Selection]:
2012 State-theatre #1-3, Raf Art Gallery, IRA
Arbeit und Freizeit (2) - Fiesta y ensayo, AutokonßtrukSchön, arratia.beer Galerie, Berlin, GER
2011 Vernissage, CSW Ujazdowski Castle, Warschau, PoL
Treppe, Atelier Frankfurt, GER
Re-Import The National Theatre of Bulgaria, Credo Bonum Gallery Sofia, BUL
2010 Film für übers Sofa, Kunstfilmbiennale, KW-Institute for contemporary art, Berlin, GER

STAATS-THEATER (2011) is a reseach by Daniel Kötter , published in Journal for Artistic Research
‘staats-theater: Lagos/Teheran/Berlin’ is a modular art and research project initiated by Berlin based video artists Daniel Kötter and Constanze Fischbeck in collaboration with performers and architects from Lagos, Tehran, and Berlin, as well as the collective Hunter & Gatherer (Manuel Shvartzberg and Fabian Faltin). The project undertakes an exemplary investigation of the state-representational and socio-political conditions of theatre and the opposing informal potential of performativity in three capital cities: Lagos (Nigeria), Tehran (Iran) and Berlin (Germany).

Constanze Fischbeck (1968,Berlin) works as stage designer and video artist.  Her artwork is based on the space and present of specific locations. In her films she investigates the interference of documentary and staged moments in the urban context.  Her work was presented at various festivals, art institutes and theatres. Lives and works in Berlin, Germany.
selected presentations
2008 - seven-channel-spatial-video-installation "Benzin – a reconstruction of exchange systems in Lagos”,  with Daniel Kötter, on behalf of the Goethe-Institute Lagos  and the House of World Cultures, Berlin
since 2009 and on going: "state-theatre", six experimental films, performances, exhibitions and internet presentation about the conditions of performativity in Lagos, Teheran, Berlin, Detroit, Beirut and Mönchengladbach;  with Daniel Kötter; various presentations for instance within Afropolis (Rautenstrauch-Joest-Museum Köln and Iwalewa-House Bayreuth), the artist house Mousonturm Frankfurt and film premier on 10th december 2011 at the Academy of Arts Berlin, emaf-Festival Osnabrück 2012, rencontre international Berlin, Paris, Madrid 2012
2012 “Making of History”, Film-Installation with a scenic commentary, Maxim Gorki Theater Berlin, in collaboration with Daniel Kötter and Hans-Werner Kroesinger.

water project - maria panayotova -olli virtaperko (fi) - multimedia installation

contempo 2013 presents / представя
************************************************************************************
water - multimedia installation by maria panayotova (bg / usa) and olli virtaperko (fi) 
water - мултимедийна инсталация - мария панайотова (българия/сащ )- оли виртаперко (финландия)
 *************************************************************************************
градска художествена галерия „борис георгиев” - л.каравелов 1 
city art gallery boris georgiev - 1 luben karavelov st
*************************************************************************************
вернисаж /opening : 19.05. -  18:30- 20:30
duration: 19 may - 16 june 2013 

about the project:
The installation “Water” creates a space where the interplay of water and light is taken further by inviting the observer to experience the physical environment of the subject matter in the video. The movement of the water on the screen is reflected in a physical pool of water which itself is further reflected thus creating the illusion of endless space and bringing us to the idea of infinity of possibilities of how we could perceive and respond to the world around us.
“Water" is a collaboration between Bulgarian-American composer/video installation artist Maria Panayotova and Finnish composer Olli Virtaperko. The video came to life in the form of a commission by the composer for the Tampere Biennale 2014 in Finland. The music portion of the piece is called "Soabbegealdinoaivi", which refers to a mountain region in Finnish Lapland and the vastness of the landscape made of little hills is illustrated in the music by the melodic repetitive pattern, which goes up and down all the time and the use of polyrhythms. The video footage is reflections of light over water shot in Venice which seemed to perfectly fit the rhythm of the musical layers, so while the two creators were inspired by different natural phenomena, they both agree that the video does depict the essence expressed in the music.


за проекта:
Инсталацията "Water" създава пространство, където си взаимодействат вода и светлина, пространство където посетителите да могат да се поставят в симулирана сходна природна среда -обект на мултимедийната творба.Движението на водата от екрана се отразява в реален басейн с вода, което от своя страна  повторно се отрязява с нарочно изградените отражателни обекти в залата  на галерията,този огледален ефект на отражение на отражението има за цел да създава трайна илюзия за безкрайно пространство, да връща към идеята за безкрайността на възможностите, за това как бихме могли да възприемаме и да реагираме на даобикалящия ни свят.
"Water" е резултат от сътрудничеството между български-американския композитор и видео артист Мария Панайотова и финландския композитор Оли  Виртаперко. Творбата ще бъде представена на следващото издание на финландското биенале Tampere през 2014.
Музиката, използвана във Water e дело на Виртаперко и е част от по-голяма композиция, наречена "Soabbegealdinoaivi" на името на планински район в финландска Лапландия и именно с тази необятност на пейзажа на финските хълмовете пресъздадена с мелодичен повтарящ се модел,използващ полиритми е илюстриран светлинния рефлекс от движението на водата в каналите на Венеция, заснети и композирани от Мария Панайотова, чийто дело е и организацията на галерийното пространство.Резултатът е видуалена поезия и летеж.

about the authors :
Maria Panayotova (b. 1976) is a Bulgarian-American composer who combines her aesthetic sensibility derived from her eastern European heritage with experimental approaches to composition. Her works make use separately or together of acoustic instruments, electroacoustic music, video and sound installations. The later are based on nature footage and sound and incorporate also in the gallery space natural physical elements connected to the video and sound.  She holds a doctorate in composition from the University of Cincinnati College-Conservatory of Music. She has also studied at University of Maryland (UMCP) and Mannes College of Music. She has hold teaching responsibilities at CCM, UMCP and the New Bulgarian University.
Some of her participations include sound/video/site specific installation at the World New Music Days in Zagreb (2011), the International Computer Music Conference (Belfast, 2008), Atlantic Center for the Arts with Kyle Gann, Chicago Filmmakers ?Switched on Video? Festival, Electronic Music Midwest, Society of Electroacoustic Music in the United States, Florida Electroacoustic Music Festival, SPARKFEST, International Women's Electroacoustic Listening Room Project- BIMhuis in the Muziekgebouw (Amsterdam), Voices on the Edge: Electroacoustic Listening Room, 2002-2005 Works by Women Composers in Electroacoustic Music, Merging Voices: Women in New Music Festival (Cal State-Fullerton). She was also a winner of the International Alliance of Women in Music Search for New Music. In 2013 she was awarded Heidelberger Kunstlerinnenpreis with a commission by Theater und Orchester Heidelberg and performance by Heidelberg Phillharmonic orchestra.  

Olli Virtaperko ( b. 1973) begun his composition studies 1993 in Edinburgh University with Nigel Osbourne and Peter Nelson. He continued his studies with Tapio Nevanlinna at Sibelius-Academy, from where he graduated 2005. Virtaperko’s breakthrough as a composer was his critically acclaimed orchestral work Kuru (Ravine, 2009, for Finnish Rso), followed by an equaly praised Five Words of Calvino (Double Concerto for Cello, Accordeon and Symphony Orchestra, 2010). Virtaperko’s music has been performed in the majority of European countries as well as in The United States and Russia. The orchestras that Virtaperko has worked with include the Radio Symphony Orhcestras of The Netherlands and Finland, Windkraft Tirol (Austria) European Jazz Orchestra (Danmark), Sinfonia Lahti (Finland), UMO Jazz Orchestra (Finland) and Metropole Orchestra (The Netherlands).
In addition to being the artistic director of Tampere Biennale contemporary music festival Virtaperko is known as an active participant in cultural debate, YLE Radio 1 of the Finnish Broadcasting Company being his primary forum, to which he has contributed over 100 programs since 2007.
Alongside with composition Virtaperko leads Ensemble Ambrosius, an ensemble that has become famous for its interpretations of Frank Zappa’s music on Baroque period instruments. Selected as “The Record of Year 2001” by the Belgian Broadcasting Company as well as “The Record of Week 2/2001” by The Observer, London, the group’s debute cd The Zappa Album brought an exceptional contribution to the musical heritage of Frank Zappa. Virtaperko has also been a member of European Jazz Orchestra (2003) and the singer of Finland’s most succesful rock group in the late 90’s, Ultra Bra.

люба халева - супер оферта - инсталация - обекти / lyuba haleva - super offer - installation -objects

contempo 2013 presents / представя
*******************************************
люба халева - супер оферта - инсталация - обекти 
lyuba haleva - super offer - installation -objects
**********************************************
градска художествена галерия „борис георгиев” - л.каравелов 1 
city art gallery boris georgiev - 1 luben karavelov st
**********************************************
вернисаж /opening : 19.05. -  18:30- 20:30
duration: 19 may - 16 june 2013 

ЛЮБА ХАЛЕВА - СУПЕР ОФЕРТА
инсталация - обекти

Проектът включва осем куба с различни размери изпълнени в смесена техника - колаж, акрил, принтове, МDF. Може ли изкуството да бъде стока от първа необходимост, или е потребност единствено на хората които го създават? Зрителя - потребител е провокиран да " купи " произведение на изкуството -купува едно -получава пет , защото пет са страните на куба  върху , които има изображение.Направен е опит манипулативната по начало фраза " СУПЕР ОФЕРТА - купуваш 1 получаваш 2 (3, 4 или 5 ) " да бъде извадена от контекста на големия супермаркет и приложена, като стимулиращо средство за продажби в арт  пространство .
Купувайки " куб ", а не поредния телевизор човекът прави по -добра инвестиция  и  получава  по -дългосрочно чувство на удовлетвореност.
2010(en)
LYUBA HALEVA - SUPER OFFER
installation - objects


about the project:
The project includes eight cubes of different sizes executed in mixed media - collage, acrylic paint, prints, MDF, 2011.Can art be a commodity of basic necessity or is it only useful for the people who create it?
The viewer / consumer is provoked to "buy" a work of art and as he buys one - receives  five in total, because 5 are the sides of the cube on which there are more images.There is an attempt the manipulative phrase SUPER OFFER -buy 1- you get 2 ( 3, 4 or 5 )to be taken out of context of the big supermarket and be applied as a means for stimulating art in the art world.Buying a "cube" and not the consecutive TV one makes a better investment and receives a more lasting sense of satisfaction.
2010


НО/ BUT

Мили хора,
преди 3 години, когато започнах най - после да правя това, което искам, си мислех , че света е затаил дъх в очакване.След първата изложба разбрах - колко наивно.
Последва този проект - все пак приканвах хората да си купят изкуство.Идеята беше - купуваш едно - получаваш пет(като в магазина) + удовлетворение!Днес не знам дали съм убедена в това, но си мисля - добре, че съм наивна.
И сега правя нови неща:)

Люба
14/05/2013 Sofia-Varna-Sofia 
(en)
Dear people,
before 3 years ago when i started again to do that i want, i thought, the the world is kept the breath and wait,after the first exhibition i released - i was a such naive. Go next that projects (Super offer)- i invited the people to buy art. the idea was - you buy one - and receive five ( same as the shop) + satisfaction. Today i don`t  sure in it,no i guess that it is all right that i`m naive.
And now i do new things:-)
Lyuba Haleva
14/05/2013  Sofia-Varna-Sofia about the artist
Lyuba Haleva  lives and works in Sofia,Bulgaria
education
2003 National Academy of Art , Sofia; Master degree – Faculty of Fine Arts, Department   –
Poster and Visual Communication, under the direction of Professor Ivan Gazdov.
1993 National Scholl of Fine Arts, Sofia
selected exhibitions
2013  - (e)migration| international curatorial project, Bulart gallery, Varna; KoshmART project, Graffit Gallery, Varna; Dozen, Academia Gallery, 1 Shipka street, Sofia;Hospital For Lovers,Gallery Raiko Aleksiev, Rakovska 125, Sofia
2012-  TRNAVA Poster triennial 2012, Slovenská republika ;Raw materials, Martin Karbovski office, Sofia ; BOUNDLESS Amsterdam,CBK Amsterdam, Netherlands; Open Call Exhibition / Sofia Design Week, Fabrica 126, Sofia;Tree of life, ARThall VIVACOM, Gurko 1, Sofia; Gallery Bulgaria, Sofia
2011 - Salon 2011, Union of Bulgarian Artists, Shipka 6, Sofia ;Zona URBAN,Union of Bulgarian Artists, Shipka 6, Sofia ; The Water Tower Art fest, Sofia;Lily live in the sity, Anima Art Gallery, Sofia; District Court-Bonn, Germany
2007 - 1997 -Annual student exhibition Gallery „Shipka 6, Sofia; Annual exhibitions „Typography and Calligraphy“– National;Academy of Art, Sofia; Exhibition „Poster“- National Student;House, Sofia; Student exhibition – Gallery of the National ;Academy of Art; Exhibition „Stage poster“ – National Theatre, Sofia;
Stage posters-”Sfumato” teatre; publications-Designboom;VenusFebricolosa- winner of the Lolita Cover Contest