Sunday, 19 May 2013

kremena tzankova - kinetic objects, sculpture / кремена цанкова -кинетични обекти и скулптура

contempo 2013 presents / представя
*******************************************
 кремена цанкова -кинетични обекти и скулптура
kremena tzankova - kinetic objects, sculpture
**********************************************
градска художествена галерия „борис георгиев” - л.каравелов 1 
city art gallery boris georgiev - 1 luben karavelov st
**********************************************
вернисаж /opening : 19.05. -  18:30- 20:30
duration: 19 may - 16 june 2013 

 

  

  

проекта  " За  консумация"
Революцията на преситения ум доведе до неизбежното повишаване на скоростта на възприемане на информацията в общуването и намаляване на времето  за контактуване.Изчезва дори самия контакт. Днес се общува се /консумира визуално. Какво е днес:
- консумиране на визуалното - достатъчно
- епидермално консумиране
- повърхността е възприемана като същност
- повърхността,като обещание за качество
- новият герой-  човекът-продукт, самосъздаващ се, самомоделиращ се, самопредлагащ се
-опаковката - най-висока цел
- презентацията- най-висше изкуство
Новият герой- обещаващ, блестящ, комичен, сам…
Кремена Цанкова

(en) about the project 
ABOUT THE CONSUMPTION
The revolution of the saturated mind lead to inevitable increasing the speed
of communication and reduces the time for contacting
Even the contact disappears. Nowadays communicate / visual consumption:
- Visual consumption – it's enough;
- Epidermal consumption;
- The surface – perceived as nature;
- The surface as a promise of quality;
- The new hero – The MAN-PRODUCT, self-creation, self-modeling, self- offering
- The packing – the highest goal
- The presentation – the higher art
- The new hero – a hopeful, brilliant, comic, alone.
Kremena Tzankova

за артиста
Кремена Цанкова (1974  Варна)
образование и професионален опит
1998 - ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий” – В.Търново, специалност „ Графика”, магистър;
 1999 - 2004 докторант в ТУ-Варна, специалност Ергономия и промишлен дизайн;
2005 - доктор по Изкуствознание и изобразителни изкуства;
 Главен асистент в Технически университет – Варна, катедра Индустриален дизайн; 
 Член на Сдружението на варненските художници;  Член на Група Цвят-България;
Живее и работи във Варна.
авторски проекти и самостоятелни изложби
1999-Център за съвременно изкуство, Варна – живопис;
1999-Галерия”Артеа”, Варна - „Цветовете на живота”- живопис;
1999-Галерия 111, Варна – живопис;
2000-Градска художествена галерия „Б.Георгиев”, Варна – графика;
2001-Галерия 111, Варна- „Моите кучета”-живопис, хепънинг;
2001-Център за съвременно изкуство, Варна – „Зелена изложба / вярвате ли в ангели?/”- живопис, инсталация, хепънинг;
2007-Галерия „Актив арт”- Варна, Токуда банк – „За консумация”-рисунка, живопис;
2008-Галерия Буларт , Варна– „Меню” – рисунка;
2008-Градска художествена галерия „Б.Георгиев”, Варна – „Като игра” – рисунка;
2009 - РБ „П.Славейков”- Варна, Отдел „Изкуство” - "Представяме ви Кремена Цанкова" - рисунка;
2010 - РБ „П.Славейков”- Варна, Отдел „Изкуство” – „Изложба илюстрации”;
2012 - Проект АРТСРЕЩИ, ТУ-Варна - галерия ”Графит" - галерия "Архис";
участие в по-важни кураторски проекти,фестивари и колективни изложби
- Проект "Reform your energy" - куратор Афект медиа, галерия ”Графит"(2013);  Фестивал Варненско лято - куратор СБХ-Варна, ГХГ ”Б.Георгиев”  (2012); Проект "Артщорм" - галерия ”Графит"(2012); Биенале на графиката – Варна( 2007); Amorpha YoutGroup – Sprite graffiti jam(2011) и Шабла graffiti fest(2011); Проект “6 варненски художници”– куратор Издателство КОНТУР, Варна, ГХГ ”Б.Георгиев”(2010);  "Варна от Европа" - галерия ”Графит"(2011); "Несъвършенството ражда изкуство" - куратор Мирела Табакова, Културен дом ХАРМОНИЯ(2012); ”Balkanski crtez”(Балканска рисунка), Македония, гр.Куманово, Градска художествена галерия(2011), гр.Струмица, Център за култура „Антон Павлов"(2012) и гр.Кочани, Център за култура „Бели Мугри”(2012); Проект „Градът Варна от вчера до утре” - куратор Пламена Димитрова-Рачева, ГХГ ”Б.Георгиев” (2009); Проект "Под чадъра на изкуството" - куратор Пламена Димитрова-Рачева (2009); Проект „Художниците на Варна”- Галерия „Актив арт”, куратори – В.Маркова и С.Симов(2005); Проектът „Рождество Христово”- църквата „Св.Атанасий”, Варна, куратор -Тодор Петров (2000); Проект „Майки, деца и др.”, Галерия Артин, куратор Рая Георгиева( 2007); проекти на галериите Буларт, Графит, Артин, Градска художествена галерия”Б.Георгиев”-Варна, Център за съвременно изкуство-Варна, Актив арт, Галерия 111, Артеа-център, DIVA и др.

(en) about the artist
Kremena Tzankova (1974 Varna)
education and experience
1998 - University "St. Cyril and Methodius" - Veliko Tarnovo, "Graphics" department
2004 - PhD student at the Technical University of Varna, specializing in ergonomics and industrial design;
2005 - Ph.D. in Art History and Fine Arts, Fine Art Academy, Sofia
 - Assistant Professor at Technical University - Sofia, Department of Industrial Design;
 Member of the Association of Varna artists; Member Group Color-Bulgaria;
Lives and works in Varna.
solo  projects and exhibitions
1999 Center for Contemporary Art, Varna
1999 "Arte" Gallery, Varna - "Colors of Life"
1999 Gallery 111, Varna;
2000 Art Museum "B.Georgiev", Varna
2001 Gallery 111, Varna - "My Dog"-painting, happening;
2001 Center for Contemporary Art, Varna - "Green Exhibition / Do you believe in angels? /" - Painting, installation, happening;
2007 Gallery "Active Art" - Varna, Tokuda Bank - "To eat"- drawing, painting;
2008 Bulart Gallery, Varna-  "Menu" - drawing;
2008 City Art Gallery "B.Georgiev", Varna - "In Game" - drawing;
2009 - Regional library "PR Slaveikov" - Varna, Art Department  - "Introducing Kremena Tsankova" - drawing;
2010 - Regianl Library "PR Slaveikov" - Varna, Art Department - "Exhibition illustrations"
2012 - Project ARTSRESHTI, TU-Varna - Gallery "Graphite" - Gallery "Arhis"
participation in major curatorial projects, festivals and collective exhibitions
- Project "Reform your energy" - affect media curator, gallery "Graffit" (2013), Varna Summer Festival - curated by UBA-Varna City Art Gallery "B.Georgiev" (2012); Project "Artshtorm" - Gallery "Graffit" (2012 ) Print Biennale - Varna (2007); Amorpha Youth Group - Sprite graffiti jam (2011) and Shabla graffiti fest (2011);  Project "6 Varna artists" - curated Publishing contours Varna City Art Gallery "B.Georgiev" (2010) , "Varna Europe" - Gallery "Graffit" (2011), "The imperfections born art" - curated by Mirela Tabakova, Cultural Harmony Home (2012); "Balkanski crtez" (Balkan drawing), Macedonia, gr.Kumanovo, Art Gallery (2011), Strumica, Center for culture "Anton Pavlov" (2012) and gr.Kochani, Center for culture "White Mugri" (2012) ; Project "Varna yesterday to tomorrow" - curated by Plamena Racheva City Art Gallery "B.Georgiev" (2009);  Project "Under the umbrella of art" - curated by Plamena Dimitrova Racheva (2009) Project "Artists of the city" - Gallery "Active Art" curated - V.Markova and S.Simov ( 2005) The "Nativity" - the church "Athanasios", Varna, curator-Todor Petrov (2000) Project "Mothers, children and others." Gallery artists, curated by Raya Georgieva (2007), the gallery Bulart , Graphite, Artists, Art Gallery "B.Georgiev" Varna, Center for Contemporary Art, Sofia, Active Art Gallery, 111 artery center, DIVA and more.
No comments:

Post a Comment