Monday, 20 May 2013

contempo 2013 - 20 may


contempo 2013 - 20 май понеделник / 20 may monday 

ПРОЖЕКЦИИ - ПЪРФОРМАНС |  PROJECTIONS - PERFORMANCES 
начало | start                                                       20:00 - 23:00sofia underground 1997-2003 презентация на sofia underground international performance art festival -yvesО (studio dauhaus) - аудио пърформанс - vjunk (финландия) -live visuals // sofia underground 1997-2003 - presentation of sofia underground international performance art festival - yvesО (studio dauhaus) - audio performance - vjunk (fi) - live visuals

контемпорари спейс - марко балабанов 21 st 
contemporary space - 21 marko balabanov >> facebook.com/contemporaryspace

за фестивала:
Фестивалът на пърформанса Sofia Underground e основан през март 1997 г. от художествения критик Руен Руенов (1958-2011) като отговор на политическата ситуация в България в посока на нейното художествено овладяване. Давах си сметка, пише Руен в увода към каталога към фестивала, че при изграждането на новата парадигма на визуалното има вакуум на отговорно поведение към идеята за изкуство. Изпитвах
непоносимост от усещането, че всичко клони отново към кавалетност и декоративност (така характерни за българското изкуство), лишени от каквито и да е социални проекции, евристични усилия и отваряне на сетивата към съвременността.

Първото издание на фестивала се провежда на 27 май същата година в подземията на Националния дворец на културата в София и представените пърформанси имат преди всичко политически характер. До 2000 г. са проведени 4 фестивала, в които участват на практика всички активистки настроени художници от така нареченото второ неоконцептуално поколение, както и някои ветерани от периода на възникването
на съвременното изкуство в България: РАССИМ, Косьо Минчев, Дан Тенев, Борис и Габриела Сергинови, Сашо Стоицов, Боряна Росса, Цветан Кръстев, Надежда Олег Ляхова, Даниела Костова, Маран Гозов (Цветан Марангозов), Свилен Стефанов, Димитър Грозданов, Илиян Лалев, Димитър Яранов и мн. др., също така експериментиращи музиканти (Limbourg Brothers, ОМ, Бобо, Тошо и Табаков...), писатели (Йордан Ефтимов, Боби Роканов, Лъчо Лозанов и др.)

В периода 2001-2003 г. фестивалът променя тактиката си и излиза в публични градски пространства: улици, площади, подлези и т.н. Осъществяват се няколко технически сложни и мащабни акции с участието на известни имена като Венцеслав Костов, Димитър Г. Димитров, Богдан Александров, експериментиращи поети и др.

През годините Sofia Underground е представян с фокументация на Биеналето в Кайро (2001), в галерии и клубове в Лондон (2002), Париж (2004), Ню Йорк (2010), Берлин (2011), Русе – с обширна изложба в Дом Канети (2012)
>>презентация на Иво Иванов, съорганизатор на Sofia Underground

performances :
audio performance by YvesО (Studio Dauhaus) 

(en) about the festival

Festival performances Sofia Underground e founded in March 1997 by art critic Ruenov Rouen (1958-2011) in response to the political situation in Bulgaria in the direction of its artistic mastery. Realizing wrote Rouen
in the introduction to the catalog at the festival that the construction of the new paradigm
visual a vacuum of responsible behavior towards the idea of art. I felt intolerance of feeling that all branches back to kavaletnost and decorative (Typical for the Bulgarian art) devoid of any social projections heuristic efforts and open your senses to the present.

The first festival was held on 27 May of the same year in the dungeons National Palace of Culture in Sofia and performances are presented primarily political. Until 2000 it held 4 festival in which participate in practice all activist artists from the so-called neokontseptualno second generation, and some veterans from the period when
of contemporary art in Bulgaria: RASSIM, Kosyo Minchev, Dan Standings, Boris Gabriela Serginov, artist has been Boryana Rossa Tsvetan Krastev, Nadezhda Oleg Lyahova, Daniela Kostova, Maran Gozov (color Marangozov) Svilen Stefanov, Dimitar Grozdanoff Ilian Lalev Dimitar Yaranov and many others. etc.. also experimenting
musicians (Limbourg Brothers, OM, Bobo, and Tosho Tabakov ...), writers (Jordan Eftimov,
Bobby Rokanov, Lucho Lozanov, etc.).

In the period 2001-2003 the festival changed its tactics and out in public urban spaces: streets, squares, subways, etc. Executed several technically complex and large-scale campaigns with the participation of well-known names such as Wenceslas Kostov, Dimitar Dimitrov, Bogdan Alexandrov experimental poets and others.

Over the years the Sofia Underground is represented with a fokumentatsiya Biennale Cairo (2001), in galleries and clubs in London (2002), Paris (2004), New York (2010), Berlin (2011), Ruse - a vast exhibition Canetti (2012).
>>presentation by Ivo Ivanov - co-organiser of  Sofia Underground

performances :
audio performance by YvesО (Studio Dauhaus) live visuals by Vjunk (Helsinki- Istanbul ) http://vimeo.com/vjunk  


No comments:

Post a Comment